SOCIJALNA ODGOVORNOST

UVODNA RIJEČ

MDH je poslovni subjekt koji djeluje i razvija svoje poslovanje na hrvatskom, a uskoro i na inozemnom tržištu. Svjesni smo važnosti odgovornog i etički utemeljenog ponašanja poslovnih subjekata u cilju stvaranja održivosti za sve sudionike koji stvaranju dodatnu vrijednost tvrtke kao i  lokalnu zajednicu To je nužan preduvjet za razvijanje kvalitetnih odnosa unutar tvrtke kao i lojalne konkurencije između poslovnih partnera.

Upravljanje tvrtkom se temelji na sljedećem: „budi etičan, budi odgovoran i budi moralan “. Svaki pojedinac unutar firme, predstavljajući je, ujedno predstavlja i sebe, a što vrijedi i obrnuto. Vitalan je značaj za tvrtku, uključujući sve zaposlenike, da čuvaju svoj ugled i izgrađuju odnose povjerenja među svim suradnicima, poslovnim partnerima i klijentima.

Kodeks je namijenjen zaposlenicima u razumijevanju njihovih etičkih i pravnih obveza kao i da omogući uvid poslovnim partnerima i klijentima u vrijednosti koje cijenimo unutar tvrtke.

Vjerujemo da će pridržavanje Kodeksa omogućiti firmi inovativnost i kreativnost, u maksimalnoj prilagodbi zahtjevima i promjenjivosti tržišta.

Iako ovaj Kodeks ponašanja ne pokriva sve probleme koji se mogu pojaviti, namjera mu je da uspostavi smjernice i pravila prema kojima se zaposlenici mogu ponašati u određenim situacijama.

1.    UVOD I PODRUČJE DJELOVANJA

Kodeks korporativnog upravljanja predstavlja zbir načela poslovnog profesionalnog ponašanja i dobrih običaja. Njima se naglašava odgovornost u provođenju standarda ponašanja, a u svrhu postizanja dobrobiti za sve sudionike.

Svrha Kodeksa je uputiti djelatnike o načinu ponašanja prikladan radnom okruženju i sukladan moralnim i profesionalnim normama te opće prihvaćenim vrijednostima koje vrijede za sve djelatnike.

U Kodeksu je prikaz osnovnih organizacijskih vrijednosti i stajalište firme o etici i poslovnom ponašanju te principi u pogleda odnosa s trećim stranama.

Kodeks poslovnog ponašanja se temelji na svakodnevnim aktivnostima. Vrijednosti za koje se MDH zalaže su:

  • Etičnost i moralnost u poslovanju
  • Ekonomičnost poslovanja
  • Poštivanje i uvažavanje zaposlenika
  • Uvažavanje zahtjeva klijenata
  • Isporuka kvalitetnijih proizvoda i usluga od konkurencije
  • Kvalitetna suradnja sa poslovnim partnerima
  • Očuvanje okoliša
  • Kvalitetan odnos sa lokalnom zajednicom

Kada postoji nesklad između moralnog i poslovnog djelovanja, vrijedi pravilo da treba inzistirati na moralno ispravnom djelovanju.

Osobe i tvrtke koje su vezane ugovorom ili posluju u ime MDH također su podložne odredbama ovoga Kodeksa.

2. USKLAĐENOST SA ZAKONOM

MDH i njegovi djelatnici obavezni su pridržavati se svih lokalnih, državnih, svjetskih zakona, propisa koji se primjenjuje u državi u kojoj se posluje. Isto poštivanje zakona očekuje se i od poslovnih partnera.

Nepoznavanje zakona se ne smatra važećim opravdanjem u slučaju počinjenja prekršaja. U slučaju nedoumica potrebno je zatražiti odobrenje nadređenog prije provođenja radnje koja bi mogla dovesti do prekršaja.

Ekonomski razlozi također ne opravdavaju kršenje zakona.

3. PONAŠANJE PREMA KLIJENTIMA I POSLOVNIM PARTNERIMA

Dugoročna održivost firme temelji se na zadovoljstvu klijenata, bez obzira da li je ona u poslovnim odnosima s krajnjim kupcima ili poslovnim partnerima. Imperativ je sačuvati dobre odnose sa klijentima na osnovi korektnosti, poštovanja i međusobnog uvažavanja. Klijentima se moraju davati samo jasne, konkretne i točne informacije. Treba izbjegavati svako davanje informacija koje se mogu pogrešno protumačiti. Niti u kojem slučaju nije dopustivo davanje obečanja klijentima koje se neće moći ispoštivati, vezano uz rokove isporuke, kvalitetu i cijenu. Jednak tretman poštovanja očekujemo zauzvrat prema našim djelatnicima i ne dopuštamo podcjenjivanje, diskriminaciju, uznemiravanje i prijetnje.

4. ODNOS PREMA ZAPOSLENICIMA

Kvalitetni zaposlenici su osnovna konkurentska prednost koja nas izdvaja od konkurencije. U firmi nema i ne smije biti diskriminacije, te se rad žena vrednuje isto kao i rad muškaraca. U tom pogledu firma je otvorena za kvalitetne i obrazovane radnike bez obzira na spol, dob i vjeru. Poštujemo dostojanstvo radnika, njihova prava i njihovu privatnost i odnosimo se prema njima sa poštovanjem.

Omogućavanje cjeloživotnog učenja pozitivno djeluje na firmu, jer je osigurano zadržavanje kvalitetnog i zadovoljnog kadra ljudi. Kontinuirano se prati  i ocjenjuje rad djelatnika. Kvaliteni sustav nagrađivanja pridonosi stjecanju vještina i razvoju kompetencija djelatnika. Ocjenjivanje radnika utječe na njihovo zadovoljstvo, a samim time postaju motiviraniji za rad u firmi. Važno je da su rezultati ocjenjivanja osnova za nagrađivanje jer se time pridonosi boljoj klimi u radnom okruženju.

Smatramo da zaposlenik treba biti nagrađen ako ostvari postavljene ciljeve.

5. ODNOS PREMA KONKURENCIJI

O konkurenciji će ovisiti odabir najboljeg oblika upravljanja firmom. Slobodno tržište i konkurencija značajno utječu na poslovanje i ponašanje. Tržišni uvjeti se mijenjaju, a firme koje se pravovremeno prilagode i koje imaju održivu konkurentsku prednost, opstat će na tržištu. Da bi opstali i napredovali, moramo se razlikovati od konkurencije. Usporedba s konkurencijom nam omogućava uvid u našu trenutnu poziciju i daje smjernice za budučnost. Konkurencija nas prisiljava da se neprestano mijenjamo. Zbog toga se prema konkurenciji treba fer i korektno odnositi, a ujedno koristiti sva zakonska i moralno prihvatljiva sredstva da budemo bolji. Možemo zajednički nastupati na tržištu kao zajednica ponuđaća sa ciljem dobivanja određenog posla, ali uz jasno ugovoreno pravno definiranje uvjeta.

6. POVJERLJIVOST

Tijekom rada u MDH, djelatnici će doći u posjed povjerljivih informacija o poslovanju kao i poslovnim partnerima. U to spadaju sve informacije koje nisu javno dostupne. Takve informacije uključuju osim pojedinosti o organizaciji i načinu rada unutar firme i informacije o poslovnim odnosima i ugovorima, zapise o klijentima i djelatnicima, popise dobavljača i klijenata, popise kontakata i telefonskih brojeva. Djelatnici, također mogu doći u posjed informacija o tehnologijama koje koriste naši partneri te njihovom intelektualnom vlasništvu kao i ostalim poslovnim podacima.

Povjerljive informacije se koristite isključivo za ostvarenje ciljeva poslovanja. O njima se ne smije razgovarati ili ih razmjenjivati s bilo kojom neovlaštenom osobom unutar firme ili osobama izvan nje.

Djelatnici smiju prenostiti informacije samo u djelokrugu svojih ovlasti.

Svako drugo korištenje povjerljivih informacije firme za druge poslovne prilike ili u osobne svrhe je zabranjeno. Obveza zaštite povjerljivih informacija vrijedi i nakon odlaska djelatnika iz firme uz ugovorni rok poštivanja istog.

Djelatnici nikada ne smiju otkrivati povjerljive informacije trećim osobama izvan firme bez ishođenja prethodne suglasnosti uprave ili potpisivanja sporazuma o povjerljivosti ili zaštiti tajnosti podataka.

7. ZAŠTITA VLASNIŠTVA TVRTKE

Svojim radom i korištenjem imovine firme, djelatnici ostvaruju zacrtane ekonomske rezultate poslovanja. Nesavjesno korištenje opreme može dovesti do oštećenja, smanjenja funkcionalnosti što rezultira smanjenjem vrijednosti i nepotrebnim troškovima te i na kraju dovodi do slabijih poslovnih rezultata. Svi radnici trebaju se odnositi prema imovini firme pažljivo i odgovorno, jer samo takav odnos omogućava dugoročnu održivost poslovanja. Jednaki odnos moraju imati i prema opremi naših poslovnih partnera.

Imovina firme namijenjena je njezinim potrebama i za korištenje u poslovne svrhe. Ona se ne smije koristiti u privatne svrhe.

Lošim odnosom i nesavjesnim korištenjem prema imovini firme djelatnici direktno utječu na konkurentnu prednost firme, a time i na svoju sigurnost. Ne materijalne vrijednosti kao što su: intelektualno vlasništvo, autorska prava i druga saznanja unutar tvrtke također pripadaju vlasništvu tvrtke. Bez posebnog odobrenja odgovorne osobe, vlasništvo tvrtke se ne smije koristiti za privatne potrebe.

8. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

MDH je svjestan da svaki pojedinac ima svoje vlastite pojedinačne interese i ohrabruje razvoj tih interesa, posebno gdje je to korisno za cjelokupnu zajednicu ali gdje se i ti osobni interesi ne sukobljavaju sa interesima firme. Djelatnici ne smiju imati niti jeda financijski ili drugi interes u svom poslu niti sudjelovati u bilo kojoj aktivnosti koja bi mogla lišiti firmu vremena ili posebne pažnje u izvršavanju obveza u MDH.

Obavljanje dodatnog posla izvan tvrtke ili volonterski rad moraju se pismeno prijaviti upravi tvrtke.

Obavljanje dodatnog posla izvan tvrtke uz novčanu naknadu mora isključivo biti odobreno od strane uprave tvrtke. Dopuštenje za takvu aktivnost može biti odbijena ukoliko može dovesti do smanjenja radne sposobnosti, u suprotnosti je s zaposlenikovim dužnostima unutar tvrtke ili ukoliko postoji opasnost nastajanja sukoba interesa.

Nije dopušteno niti da članovi obitelji ili osobe s kojima smo povezani imaju financijske ili neke druge interese koji mogu negativno utjecati na izvršenje obveza djelatnika prema MDH te da time ostvaruju bilo kakvu direktnu ili indirektnu osobnu korist ( koja se može pojaviti zbog informacija iz ugovora MDH sa trećom stranom ).

Djelatnici koji obavljaju određene političke funkcije, dužni su o tome obavijestiti Upravu firme, a tu aktivnost mogu obavljati isključivo samostalno i van radnog vremena.

9. MITO I KORUPCIJA

Svaki oblik mita i korupcije strogo je zabranjeno. Pridržavati ćemo se zakona zemalja o antikorupciji u kojoj poslujemo i iz kojih dolaze naši klijenti. Odnos prema klijentima i poslovnim partnerima temelji se isključivo na ekonomskim kriterijima, poštivanju ekoloških i socijalnih standarda, važećih zakona zemlje u kojoj se posluju te moralnim odredbama. Nitko ne smije ponuditi, davati ili prihvatiti, izravno ili neizravno bilo kakvu neovlaštenu novčanu ili drugu korist u svrhu dobivanja, održavanja ili osiguranja bilo kakve protupravne poslovne prednosti. Također, nitko ne smije primati nikakve posvlastice, usluge, bonuse, darove i druge oblike kao poticaj za provođenje nekih službenih radnji ili odluka vezanih za poslovanje.

Darovi simbolične vrijednosti mogu se odobriti ili prihvatiti ako su u skladu s općom poslovnom kulturom kao gesta ljubaznosti i znakom pažnje te ukoliko se to ne tumaći kao sredstvo prisile, oblik usluge uzvraćanja istom mjerom i isključuju utjecaj na poslovne ili službene odluke. Ako nije moguće odbiti neprikladne darove zbog načina dostave ili situacije prilikom darivanja, darovi mogu biti prihvaćeni ali je potrebno i donijeti odluku o daljnjem postupanju ( darivanje dobrotvornim organizacijama )

10. LJUDSKA PRAVA, RADNI I SOCIJALNI STANDARDI

MDH se obvezuje osigurati radnu sredinu oslobođenog od svakog oblika seksualnog ili drugog uznemiravanja bilo da to uznemiravanja dolazi od zaposlenika, poslovnih partnera ili klijenata. Tretirat će svakog djelatnika na isti način, časno i dostojanstveno te neće tolerirati bilo kakav oblik diskriminacije.

Firma se zalaže za jednake mogućnosti na tržištu rada, te će osigurati da svaki djelatnik ima istu povoljnu mogućnost za napredovanje bez diskriminacije. Svaki djelatnik ima isti tretman i iste mogućnosti u svim situacijama radnog odnosa, neovisno o spolu, dobi, vjeri, rasi, boji kože, spolnoj orijentaciji, etničkom podrijetlu odnosno zemlji podrijetla ili invalidnost.

Diskriminacijom se ne smatra odabir pojedinaca na temelju njihovih sposobnosti ili kavalifikacija koje se traže za određenu poziciju.

Zalažemo se za ukidanje svih oblika rada djece i prisilnog rada, slobodu udruživanja, kolektivnog pregovaranja i socijalnog partnerstva , poštenu isplatu plaće i naknada u skladu sa lokalnim uvjetima na tržištu, razumno radno vrijeme i plaćeni dopust, kao i proporcionalnost u disciplinskim i sigurnosnim mjerama.

Djelatnici na internetskim stranicama društvenih medija ne smiju objavljivati ponižavajuća mišljenja o kolegama, poslovnim partnerima i klijentima. U društvene medije spadaju komunikacijske platforme kao što su Facebook, Twitter, YouTube, Wikipedia ili blogovi. Nedozvoljene su osim toga izjave kojima se namjerno šteti poslovanju ili ugledu. U to spadaju prijetnje i uvrede, objava ponižavajućih sadržaja (npr. fotografja), iznošenje netočnih tvrdnji i izjave kojima se ozbiljno narušava mirna radna atmosfera i nastavak suradnje.

11. ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša i poštivanje zakona vezanih uz zaštitu okoliša jedno je od osnovnih načela u obavljanju naših djelatnosti. Prilikom provođenja aktivnosti i donošenja odluka, firma vodi računa o utjecaju na okoliš. Zalažemo se za odgovornu upotrebu prirodnih resursa za smanjenje potrošnje energije i vode, te smanjenje otpada. Koristimo u poslovanju opremu i uređaje koji ne štete okolišu ili imaju najmanji mogući negativni utjecaj na okoliš, a isti princip poslovanja imamo prilikom izrade projekata i savjetovanja klijenata.

12. SIGURNOST, ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJE RADNIKA

Firma želi svim svojim radnicima omogućiti rad u zdravom, sigurnom i ugodnom radnom okruženju, jer je takvo okruženje preduvjet za najviša profesionalna i osobna postignuća. Sigurnost radnika je prioritet.

Firma organizira rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlje radnika i u skladu s posebnim zakonima, drugim propisima te naravi posla koji se obavlja.

Sigurnost prilikom rada preduvjet je normalnog poslovanja stoga firma poduzima sve potrebne, zakonom utvrđene norme i standarde zaštite na radu.

Firma će upoznati radnika s opasnostima posla koji obavlja te ga osposobiti za rad na način koji osigurava zaštitu njegovog života i zdravlja te sprečava nastanak nesreća.

Konzumacija droga i alkohola na radnom mjestu zabranjena je. Svaka zloporaba droga, alkohola ili lijekova može narušiti sigurnost i dobrobit djelatnika ili se negativno odraziti na poslovne procese u firmi. Umjerena konzumacija alkohola dozvoljena je u posebnim prigodama (npr. na proslavama) uz prethodno odobrenje nadređenih.

13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

MDH prikuplja, koristi, obrađuje ili pohranjuje osobne podatke samo u legitimne poslovne svrhe. Svako skupljanje, zadržavanje, upotreba ili komunikacija osobnih informacija sa trećom stranom mora se obavljati na način poštivanja pojdinca i u skladu sa zakonom ili ako je potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u svezi sa radnim odnosom.

Osobne podatke radnika smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ovlaštena služba unutar firme ili član Uprave u svrhu zapošljavanja. Ako se poslovi vezani uz zapošljavanje i isplatu plaća povjeravaju trećima kao vanjska usluga, isti su dužni pridržavati se propisanih zakona i mjerodavnih propisa.

Povjerljivi osobni podaci ne smiju se bez posebnog odobrenja ili zakonske osnove proslijeđivati nikome unutar ili izvan tvrtke.

14. POŠTIVANJE VAŽEĆIH ZAKONSKIH PROPISA

Svaki djelatnik se mora pridržavati usvojenih vrijednosti MDH u svakodnevnom radu i odgovoran je za pridržavanje i poštivanje svih propisa. Nepoštivanje ovih propisa zahtjeva pokretanje postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti a kao konačna mjera može uslijediti raskid ugovora o radu ili o poslovno tehničkoj suradnji kao i civilni i kazneni progon.

O svakom ponašanju koje odstupa od Kodeksa treba izvijestiti nadređenog. Svaka povreda prava čak i pojedinog zaposlenika može ozbiljno naštetiti ugledu tvrtke i uzrokovati znatnu štetu, često i financijske prirode. MDH ne tolerira povrede zakona i ne štiti krivce od zakonskih sankcija.

Sa svakom prijavom kršenja Kodeksa  postupati će se  povjerljivo i poduzeti sve da djelatnik zbog toga ne snosi nikakve posljedice. Svaka prijava temeljito će se ispitati. Ako djelatnik postupa u dobroj namjeri, ali se njegove sumnje ne potvrde, ne mora strahovati ni od kakvih

negativnih posljedica. svaka vrsta negativne izjave prema djelatnicima koji su prijavili kršenje smatrat će se ozbiljnim nepoštivanjem Kodeksa ponašanja.

15. KONTAKT

Kodeks je donesen s namjerom da djelatnicima olakša snalaženje i uputi ih u način ponašanja u radnom okruženju, kao i da poslovnim prtnerima da na uvid vrijednosti za koje se zalažemo u poslovanju.

Ukoliko postoje pitanja, nejasnoće, ideje ili primjedbe na doneseni Kodeks poslovnog ponašanja slobodno možete kontaktirati odgovorne na info@mdh.hr.

U najkraćem mogućem roku dobit ćete povratnu informaciju.